ორგანიზაცია: შპს "იმერ ტვ+"
საიდენტიფიკაციო კოდი: 430039530
იურიდიული მისამართი: კეკელიძის ქუჩა 6, ზესტაფონი 2000, საქართველო
ბანკი: საქართველოს ბანკი BAGAGE22
ანგარიშის ნომერი: GE67BG0000000161924808
ხელმომწერი პირი: ილო ლაბაძე, დირექტორი
ორგ. საკონტაქტო ტელეფონები: 0492 256000
ელ. ფოსტის მისამართი: info@imertv.ge