ორგანიზაცია: შპს "იმერTV"
საიდენტიფიკაციო კოდი: 430024948
იურიდიული მისამართი: კეკელიძის ქუჩა 6, ზესტაფონი 2000, საქართველო
ბანკი: საქართველოს ბანკი BAGAGE22
ანგარიშის ნომერი: GE28BG0000000459499200
ხელმომწერი პირი: ილო ლაბაძე, დირექტორი
ორგ. საკონტაქტო ტელეფონები: 0492 256000
ელ. ფოსტის მისამართი: info@imertv.ge